Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Burmistrza Miasta Pieszyce. Jako organ opiniodawczy i doradczy Burmistrza zapewnia kontrolę społeczną nad sposobem przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu.

W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powoływani są:

- pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach,

- pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

- pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Osoby ubiegające się o najem lokalu zobowiązane są do złożenia wniosku o wynajęcie lokalu, udokumentowania spełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą oraz w innych aktach prawnych, co jest niezbędne do zawarcia umowy najmu lokalu. Wnioski spełniające kryteria zostają poddane ocenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Kryteria określa Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową Burmistrz zatwierdza listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na dany rok i podaje je do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Skreślenie z listy uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu następuje w przypadku ustalenia, że:

- dane zawarte we wniosku są nieprawdziwe,

- wnioskodawca nie zamieszkuje terenu Gminy Pieszyce,

- zostało przekroczone kryterium dochodowe uprawniające do zawarcia umowy najmu i nastąpiła poprawa warunków mieszkaniowych,

- brak spełnienia kryteriów określonych w uchwale Nr VI/37/2015

 Skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej:

Przewodniczący – Małgorzata Walczuk

Członek – Zofia Dudek

Członek – Anna Kroczak

Komisja obraduje w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach przy ul. Kopernika 124 (I piętro).

<<< Wykaz pustostanów lokali gminnych >>>

 Ważne dokumenty

- Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pieszyce.

- Zarządzenie Nr 27/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad działania i regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Pieszycach, wzoru wniosku o najem lub zamianę lokalu oraz kryteriów pomocnicznych stosowanych przy rozpatrywaniu wniosków o najem lub zamianę lokalu.

- Wniosek o najem lokalu