Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

208/13

KW SW1D/ 00016045/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Stadion

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: dr,

0.0098

MN.18 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(1)

10.065,-(2)

1.000,-

930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości odbyły się:  I – 22.03.2022 r. (zakończony wynikiem negatywnym), II -26.04.2022 r. (zakończony wynikiem pozytywnym)

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

Działka numer ewidencyjny 208/13 ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania wynikający z wielkości i cech geometrycznych działki została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przylegających do przedmiotowej działki tj. działek numer: 206, 208/10, 208/4, 208/5 i 208/6

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  18 sierpnia 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>