PORZĄDEK OBRAD sesji Rady Miejskiej ON- LINE planowanej na dzień 30 marca 2022 r., godz.: 14:00.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2021 rok.
5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Pieszyc za 2021 rok.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oddalenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach (projekt nr 25/2022).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 18/2022).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2022 rok (projekt nr 19/2022).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Pieszyce na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 20/2022).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pieszyce w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (projekt nr 27/2022).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt nr 26/2022).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata
2022-2025 (projekt nr 21/2022).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pieszycach na rok 2022 (projekt nr 22/2022).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2022 r. (projekt nr 23/2022).
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/287/2022 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok (projekt nr 24/2022).
16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc
Z dokumentami można zapoznać się TUTAJ, a w dniu sesji obrady na żywo można oglądać poprzez portal.posiedzenia.pl/PIESZYCE