PORZ膭DEK OBRAD sesja Rady Miejskiej Pieszyc ONLINE z dnia 26 maja 2021 r. godz:14:00
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Raport o stanie Gminy Pieszyce.
5. Projekt uchwa艂y w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyceza 2020 rok (projekt nr 23/2021).
6. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2020 rok.

7.1. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce.
7.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc艂awiu oprzed艂o偶onym sprawozdaniu z wykonania bud偶etu za 2020 rok.
7.3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wroc艂awiu o wnioskuKomisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2020 rok.
7.4. Merytoryczne wyst膮pienia radnych.
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za 2020 rok ( projekt nr 24/2021).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2020 rok (projekt nr 25/2021).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieszyce ( projekt nr 32/2021).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie: zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w (projekt nr 31/2021).
12. Projekt uchwa艂y w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, rob贸t budowlanych przy zabytkach wpisanych dorejestru zabytk贸w (projekt nr 30/2021).
13. Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia Programu Wspierania Uzdolnie艅 Dzieci i M艂odzie偶y w z terenu Gminy Pieszyce (projekt nr 33/2021).
14. Projekt uchwa艂y w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osi膮gni臋cia naukowe dla dzieci i m艂odzie偶y ucz臋szczaj膮cych do szk贸艂 na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 34/2021).
15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie porozumienia mi臋dzygminnego z Gmin膮 Dzier偶oni贸w dotycz膮cego przewozu uczni贸w niepe艂nosprawnych ( projekt nr /2021).
16. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pieszyce na lata 2021-2024" (projekt nr 27/2021).
17. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt nr 26/2021).
18. Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVII/192/2021 Rady MiejskiejPieszyc z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (projekt nr 29/2021).
19. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.Wydrukowano z systemu do obs艂ugi posiedze艅 stacjonarnych i zdalnych posiedzenia.pl