Porz膮dek obrad sesji Rady Miejskiej online z dnia 28 kwietnia 2021 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2021 rok (projekt nr 20/2021).
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pieszyce (projekt nr 21/2021 ).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2021 rok ( projekt nr 22/2021).
7. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ -Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2020 rok.
7.1. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ-Przychodnia Miejska w Pieszycach za 2020 rok (projekt nr 19/2021).
8. Sprawozdanie z dzialalno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach za 2020 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2020 rok.
10. Sprawozdanie Zak艂adu Gopsopdarki Mieszkaniowej za 2020 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji programu wsp贸p艂pracy Miasta i Gminy Pieszyce z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, okt贸rych mowa w art. 3 ust 3 o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok.
12. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.