Nabór wniosków
Tylko do 31 stycznia 2021 roku trwa ogłoszony przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie nabór wniosków o jednorazową dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej udzielaną na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).

Warunki otrzymania dotacji
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Prowadzenie działalność gospodarczej w dniu 30 września 2020 r. (w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona), oznaczonej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą (w załączeniu). Zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmuje dzień 30 września 2020 r.) nie są uwzględniane.
Przychód, w rozumieniu przepisów podatkowych, z działalności gospodarczej uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Składanie wniosków o dotację
Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Ustawa nie przewiduje składania wniosków w postaci papierowej, w związku z powyższym wnioski złożone w tej formie nie będą rozpatrywane.
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Załączniki
Instrukcja składania wniosku na PRACA.GOV
Lista PKD
Dotacje - pytania i odpowiedzi