Sesja Rady Miejskiej online z dnia 28 pa藕dziernika 2020 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za I p贸艂rocze 2020 roku.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy
Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 46/2020).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pieszyce (projet nr 47/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawek podatku od
nieruchomo艣ci na rok 2021 (projekt nr 48/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2020 rok (projekt nr 49/2020).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia dotycz膮cego
wsp贸艂dzia艂ania gmin wchodz膮cych w sk艂ad aglomeracji Dzier偶oni贸w przy realizacji
zadania polegaj膮cego na wyznaczaniu aglomeracji Dzier偶oni贸w (projekt nr 50/2020).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.