Pasek logotypy PO WER

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie dzierżoniowskim (V)"
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2021r.
Wartość projektu EFS: 3 282 693,74 zł

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie dzierżoniowskim.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w PO WER 2014-2020 oraz co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu wyłączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WD.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

W okresie realizacji projektu Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie planuje objąć wsparciem 343 osoby bezrobotne.

Dobór uczestników poprzedzony jest analizą predyspozycji, umiejętności oraz problemów zawodowych poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania. Analiza pozwala na dopasowanie oferty pomocy, w taki sposób aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby uczestnika projektu.

Planowany zakres wsparcia:

pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe – 343 osoby;
staże – 191 osób,
prace interwencyjne – 32 osoby,
szkolenia – 26 osób,
bony szkoleniowe – 11 osób,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 47 osób,
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 17 osób,
bon na zasiedlenie – 19 osób.

Planowane efekty - osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej:

• dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) – 44 %,
• dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 59,5%.

Definicje (na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020):

osoby z kategorii NEET – osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.)
W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych,
w okresie ostatnich 4 tygodni.

osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (poziom maksymalnie ponadgimnazjalny - czyli wykształcenie maksymalnie zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie

osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: - młodzież (>6 miesięcy), - dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP Dzierżoniów, ul. Rynek 27, 58-200 w Dzierżoniowie:
- o projekcie: pok. 106, tel. 74 832 52 47
- z zakresu aktywnych form wsparcia:

staże, bony na zasiedlenie – pok. 5, tel. 74 832 52 43
prace interwencyjne – pok. 5, tel. 74 832 52 43 lub 74 832 52 49
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 5a, tel. 74 832 52 42
doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy – pok. 5a, tel. 74 832 52 42
szkolenia, bony szkoleniowe – pok. 3, tel. 74 832 52 33

lub w filii PUP w Bielawie, ul. Wolności 109 – pok. 1, tel. 74 832 52 61
Informacje dla osób bezrobotnych udzielają również doradcy klienta.