W związku z podjęciem Uchwały intencyjnej Rady Miejskiej Pieszyc w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, które będzie polegało na rozszerzeniu miejsca prowadzenia zajęć lekcyjnych szkoły podstawowej na dwa budynki: przy ul. Ogrodowej 23- budynek główny oraz przy ul. Mickiewicza 1 – budynek po zlikwidowanym Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach – budynek dodatkowy, 22 stycznia odbyło się spotkanie władz Gminy Pieszyce, szkoły, gronem pedagogicznym wraz z rodzicami i opiekunami.
SP1News
Dlaczego podjęliśmy uchwałę o zamiarze przekształcenia szkoły?

1) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 467 uczniów,
2) w szkole funkcjonują 22 oddziały, w tym 8 oddziałów klas I-III i 14 oddziałów klas IV-VIII - w tym 3 klasy są z podziałem na grupy,
3) do dyspozycji Szkoła ma 4 gabinety dla klas młodszych, 13 gabinetów dla klas starszych, 1 salę gimnastyczną, 1 salkę gimnastyczną,
4) dodatkowe pomieszczenia: 2 sale przeznaczone na zajęcia świetlicowe, 1 pokój nauczycielski,
- 2 gabinety edukacji wczesnoszkolnej przeznaczone na sale dla klas starszych, a pokój nauczycielski został przeznaczony na świetlicę,
5) obecnie w szkole jest zatrudnionych 43 nauczycieli, dla których jest przeznaczony pokój nauczycielski o powierzchni 15 m²,
6) szkoła pracuje na dwie zmiany, ze względu na niewystarczającą liczbę sal lekcyjnych, z tego 4 klasy młodsze i 4 klasy starsze chodzą na drugą zmianę,
7) lekcje rozpoczynają się o 7.30, a kończą się najpóźniej o 15.45,
8) do szkoły dojeżdżają uczniowie z Kamionek, Piskorzowa, Bratoszowa i Rościszowa,
9) autobus szkolny wyjeżdża najwcześniej o godzinie 6:50 z Kamionek i Rościszowa,
10) uczniowie klas młodszych część zajęć pozalekcyjnych realizują w salach Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury, ponieważ w szkole nie ma wolnego pomieszczenia.
Obecna sytuacja w szkole jest bardzo trudna, na granicy jej możliwości zachowując dwuzmianowość przy łącznie 22 oddziałach, z których 3 są z podziałem na grupy, co daje dodatkowo 24 godziny tygodniowo.
Dodatkowo w szkole realizowane są dwa projekty z funduszy unijnych, nauczyciele co tydzień realizują dodatkowo ok. 30 godzin zajęć.
W kolejnym roku szkolnym w szkole będą 23 oddziały, ponieważ szkolę ukończą dwie klasy, a rozpoczną w niej naukę trzy klasy pierwsze. Z tego względu w kolejnych latach zabraknie 1 gabinetu dla uczniów klas I-III, ponieważ ich liczba wzrośnie od nowego roku szkolnego do 9. W klasach IV-VIII zachowana zostanie liczba oddziałów, również z podziałem na grupy. Sytuacja stanie się również problemowa, jeśli pojawi się konieczność zorganizowania podziału na grupy którejś z klas, lekcje będą musiały się wydłużyć, wówczas będą się kończyć ok. godziny 17.00.

Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach od nowego roku szkolnego 2020/2021, które będzie polegało prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dwóch budynkach przy ul. Ogrodowej 23 – budynek główny oraz przy ul. Mickiewicza 1- budynek po zlikwidowanym Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach co umożliwi poprawę warunków nauczania. Placówką będzie zarządzał jeden dyrektor.
Uczniowie z klas I-V będą nadal uczęszczać do budynku szkoły przy ul. Ogrodowej 23, natomiast dzieci klas VI-VIII będą uczyły się w budynku przy ul. Mickiewicza 1. Praca w szkole będzie się odbywać na jedną zmianę. Wszyscy nauczyciele będą mieli zapewnioną pracę.
Wszyscy uczniowie będą mieli zapewnione bardzo dobre warunki nauki i bezpieczeństwo. Dzieci będą korzystały z pomocy dydaktycznych i gabinetów lekcyjnych potrzebnych do zorganizowania prawidłowego procesu nauczania. Uczniom zostanie zapewniona opieka świetlicy szkolnej pracującej w budynku, w którym naukę będą pobierać dzieci. Warunki lokalowe oraz nowoczesne wyposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach przyczyni się do polepszenia warunków nauczania wszystkich uczniów. Dzieci będą mogły korzystać z nowoczesnych pracowni przyrodniczych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów – biologia, geografia, chemia, fizyka. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli będzie wystarczająca ilość gabinetów lekcyjnych, które będą wyposażone w sprzęt komputerowy, biblioteki szkolnej wyposażonej w centrum multimedialne, czynnej codziennie w godzinach pracy szkoły, 2 sal gimnastycznych (jednej w budynku przy ul. Ogrodowej, drugiej większej dla uczniów klas starszych przy ul. Mickiewicza 1, salki gimnastyki korekcyjnej, sali audiowizualnej, wielofunkcyjnego boiska szkolnego oraz orlika znajdującego się przy budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 1. Niewątpliwie wpłynie to pozytywnie na jakość kształcenia dzieci.
Uczniowie będą mogli korzystać ze znacznie bogatszej oferty zajęć pozalekcyjnych.

1) uczniowie klas I-V pozostają w budynku przy ul. Ogrodowej 23, w tym budynku pozostanie 13 oddziałów,
2) w budynku przy ul. Mickiewicza 1 będą uczyły się uczniowie klas VI-VIII, łącznie 10 oddziałów,
3) przy takim rozwiązaniu nie będzie dwuzmianowości,
4) lekcje będą się rozpoczynały o godzinie 8.00, wówczas autobus szkolny będą odjeżdżały ok. 7.20 z pierwszych przystanków,
5) zajęcia dodatkowe będą odbywały się w budynkach szkolnych, a nie będzie konieczności cotygodniowego przemieszczania się uczniów,
6) będzie możliwość przygotowania trzeciego pomieszczenia z przeznaczeniem na świetlicę szkolną, które jest bardzo potrzebne przy zwiększonej liczbie uczniów klas młodszych,
7) będzie możliwość przygotowania pomieszczenia, w którym nauczyciel będzie mógł porozmawiać z rodzicem w razie zaistniałej potrzeby.

Z poważaniem

Dorota Konieczna-Enözel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce