Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis wraz z Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis rozpoczęło realizację projektu pn. „Strategia Euroregionu Glacensis 2020+” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001803. Celem projektu jest opracowanie Strategii Euroregionu Glacensis na lata 2020+, która wskaże dalsze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru euroregionu, przyczyni się do rozwoju stworzonych warunków, by działania transgraniczne uzyskały nowy wymiar (np. nowe obszary współpracy, nowe współpracujące podmioty) i kontynuowane były także po 2020 roku.Jednym z działań projektu jest opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarcza i Analiza SWOT dla każdej strony granicy. Każdy z partnerów zleca firmie zewnętrznej opracowanie dokumentów po swojej stronie granicy.

Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://swoteuroregion.badanie.net/ zamieszczona została ankieta dotycząca powyższego opracowania.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jej wypełnienie do 29 listopada br.