Dział spraw obywatelskich

 

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

 

Obsługa wyborów

 

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo lub nigdzie nie zameldowanego

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych

Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców

Udostępnienie rejestru wyborców

Udostępnienie spisu wyborców

Udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Sprawy wojskowe

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnego

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

Zawiadomienie o zwolnieniu z pełnienia służby przed upływem okresu podanego w zaświadczeniu oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych