OGŁOSZENIE Nr 29/2019 O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

944/2

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.1098

MS.21 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności(2)

60.873,-(4)

6.000,-

1100

2

944/3

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.1099

MS.21 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności(2)

73.413,-(4)

7.300,-

1130

3

944/5

KW SW1D/ 00048565/8

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.1015

MS.22 – zabudowa mieszkaniowa i usługowa niskiej intensywności(2)

67.802,-(4)

6.700,-

1200

4

293

KW SW1D/ 00050976/9

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi od strony Bielawy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

0.7588

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (3)

227.640,-

22.700,-

1230

5

532

KW SW1D/ 00048418/3

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne, na terenie działki usytuowany jest słup napowietrznej linii WN z trakcją biegnącą w obszarze działki w kierunku północnym,

 przez teren działki przechodzi sieć wodociągowa

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa, RIIIb

0.9149

w.MN.10 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna(2)

182.980,-(4)

18.000,-

1300

6

317

KW SW1D/ 00046455/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Bratoszów obręb Bratoszów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

rolna. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: ŁIV,

0.0897

12-R- teren rolniczy(1)

3.139,50

300,-

1330

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2052).

 (2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

 (4) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I - 9.04.2019 r. (dz. 317 -10.04.2019 r.), II - 25.06.2019 r., III - 21.08.2019 r., IV - 8.10.2019 r.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 20 listopada 2019 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>

Ogloszenie Nr 29 2019