Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

558

KW SW1D/ 00048078/7

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Rościszów obręb Rościszów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1) porośnięta drzewostanem. Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne wymagające odtworzenia.

Zapisana w ewidencji gruntów jako klasoużytki: LsV, PsV, Lz-PsV 

2.0249

R - tereny rolnicze(2)

ZL - tereny lasów(2)

40.498,-zł

4000,-

1000

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z  2016, poz. 2052).

(2) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I – 8.05..2019 r.,

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 10.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 23.10.2019 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>