Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce  zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

837/3

KW SW1D/ 00016275/5

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce, na terenie miasta Pieszyce, obręb Środkowe

OPIS:

niezabudowana działka gruntu, rolna(1), dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne (wymagające odtworzenia), zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: RIVa.

W obszarze działki znajduje się stanowisko archeologiczne.

0.9828

UT2 – usługi turystyki z zielenią towarzyszącą

ZE7 - półnaturalne użytki ekologiczne

KDW3 -  drogi wewnętrzne

220.245,-zł(2)

22.000,- zł

930

  • Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2196) w związku z czym nabywcami mogą być wyłącznie osoby o których mowa w art. 2a przedmiotowej ustawy.
  • Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

poprzednie przetargi na zbycie wyżej opisanych nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym i odbyły się:  I - 30.07.2019 r., II – 24.09.2019 r.

Nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

 Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 23 października 2019 r.

Czytaj całe ogłoszenie >>>