Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

291

KW SW1D/ 00048077/0

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

wieś Rościszów obręb Rościszów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

0.0280

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności(3)

8.703,-

800,-

1100

2

22

KW SW1D/ 00048422/4

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

niezabudowana działka gruntu,

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną.

0.0267

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności(3)

7.334,-

730,-

1130

3

343/5

KW SW1D/ 00022483/1

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Wieś Piskorzów obręb Piskorzów

OPIS:

niezabudowana działka gruntu

0.0612

7 MNU –Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej(2)

17.032,-(4)

1.700,-

1200

4

295

KW SW1D/ 00050977/6

POŁOŻENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obręb Górne

OPIS:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne od strony Bielawy. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomości wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

0.5255

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (3)

8-R, 10-R – tereny rolne(2)

10 –ZL – lasy i zadrzewienia(2)

105.100,-

10.000,-

1230

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2016, poz. 2052).

 (2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

 (4) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 12 sierpnia 2019 r.

Czytaj pełną treść ogłoszenia >>>