Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

613

SW1D/00048047/1

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Piskorzów obręb Piskorzów

Opis:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne wymagające odtworzenia.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Ps IV, Lz-PsIV

1.4852

R3 – użytki rolne(2)

ZDL.4 – użytki leśne(2)

23.296,-

2.300,-

900

2

615

SW1D/00048047/1

Położenie:

Gmina Pieszyce, wieś Piskorzów obręb Piskorzów

Opis:

Działka gruntu niezabudowana rolna(1). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne wymagające odtworzenia.

Zapisana  w ewidencji gruntów jako klasoużytki: Ps IV,

1.4952

R3 – użytki rolne(2)

23.611,-

2.400,-

930

3

311/1

311/2

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Środkowe

Opis:

działki gruntu, na dz. 311/2 znajdują się  budynek gospodarczy bez dachu, na dz. 311/1 znajduje się nieczynna studnia

0.0107

0.0062

MS.19 - zabudowa mieszkaniowa i usługowa średniej intensywności(2)

P/U.3 -  produkcja i magazynowanie(2)

14.358,-

1.400,-

1000

4

112/13

112/14

112/15

Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Środkowe

Opis:

Działki gruntu z których jedna zabudowana jest budynkiem gospodarczym (przewidzianym w planie do rozbiórki). Dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne. 

0.0107

0.0178

0.0311

MS 11 – tereny mieszkalnictwa średniointensywnego z usługami i garażami(2)

42.502,-(3)

4.200,-

1030

(1) Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity    Dz.U. z 2016, poz. 2052).

 (2) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(3) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,      Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 26 czerwca 2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>

Ogloszenie Nr 14 2019

Ogloszenie Nr 14 2019 2