Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
KW

opis i położenie

powierz-

chnia działki

( m2)

Przeznaczenie
w planie lub studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

1

653

KW działki SW1D/00005938/1

Lokal mieszkalny nr 2, położony na I piętrze

o pow. użytkowej 19,26 m2 udział w częściach wspólnych budynku i         w prawie własności działki gruntu na której posadowiony jest budynek wynosi 16,22%.

Gmina Pieszyce,  Rościszów 10, obręb Rościszów

463

(udział 16,22%- 75,10 m2)

MN - Teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (1)

10.654,- zł

W tym udział w gruncie – 2.657,- zł

1.000,-

  • Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta i Gminy    w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia 6 czerwca 2019 r.

Zobacz całe ogłoszenie >>>