Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 w zwi膮zku z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz Regulaminu naboru pracownik贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze w Urz臋dzie Miasta i Gminy Pieszyce, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce og艂asza nab贸r na wolne stanowisko pracy: PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI FINANSOWEJ w Urz臋dzie Miasta i Gminy Pieszyce.

Zakres g艂贸wnych zada艅 wykonywanych na stanowisku:

1) bie偶膮ca analiza zaleg艂o艣ci w zakresie podatk贸w i op艂at lokalnych oraz nale偶no艣ci cywilno - prawnych i podejmowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do skutecznej egzekucji przy u偶yciu wszystkich mo偶liwych 艣rodk贸w egzekucyjnych,
2) monitorowanie zaleg艂o艣ci zagro偶onych przedawnieniem,
3) prowadzenie post臋powa艅 windykacyjnych zgodnie z procedur膮, aktualnymi przepisami,
4) sporz膮dzanie tytu艂贸w wykonawczych oraz dokonywanie zmian w zakresie wskazania wysoko艣ci kwoty wyegzekwowanej w przypadku cz臋艣ciowej wp艂aty zobowi膮zania przez podatnika, zgodnie z dyspozycj膮 podinspektora ds. ksi臋gowo艣ci podatkowej,
5) opracowywanie wniosk贸w do s膮du o wpis hipoteki przymusowej w toku post臋powania egzekucyjnego i prowadzenie ewidencji wpis贸w hipotek przymusowych do ksi膮g wieczystych,
6) stosowanie w艂a艣ciwych 艣rodk贸w egzekucyjnych przewidzianych w ustawie o post臋powaniu egzekucyjnym w administracji,
7) analizowanie skuteczno艣ci zastosowanych 艣rodk贸w egzekucyjnych i podejmowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do likwidacji zaleg艂o艣ci oraz nieprzedawnienia zobowi膮za艅,
8) odpowiadanie na wnioski i inne pisma w przewidzianej przez prawo formie i tre艣ci oraz terminach, niezb臋dnych w przypadku zg艂aszanych przez zobowi膮zanych, skarg i zarzut贸w do prowadzonych post臋powa艅 egzekucyjnych,
9) w przypadku wyst膮pienia zbiegu egzekucji s膮dowej i administracyjnej, niezw艂ocznie przekazywanie do S膮du Rejonowego uporz膮dkowanych akt zobowi膮zanych,
10) w przypadku wyst膮pienia zbiegu egzekucji administracyjnej niezw艂oczne przekazywanie tytu艂贸w wykonawczych wraz z aktami post臋powania egzekucyjnego do w艂a艣ciwego miejscowo Naczelnika Urz臋du Skarbowego,
11) wsp贸艂dzia艂anie z innymi organami podatkowymi, instytucjami oraz jednostkami w zakresie realizowanych zada艅,
12) wsp贸艂praca z innymi organami w zakresie ujawniania maj膮tku zobowi膮zanego,
13) zg艂aszanie wierzytelno艣ci Urz臋du do s膮du, s臋dziego komisarza, syndyka masy upad艂o艣ci po og艂oszeniu przez s膮d upad艂o艣ci firmy,
14) i prowadzenie post臋powa艅 dotycz膮cych wykonywania obowi膮zk贸w gminy z tytu艂u przej臋cia zobowi膮za艅 spadkowych.
15) przeprowadzanie kontroli finansowych planowych oraz o charakterze dora藕nym przydzielonych przez bezpo艣redniego prze艂o偶onego (min. rzetelno艣ci zg艂aszanych danych o przedmiocie opodatkowania, kontroli finansowej jednostek organizacyjnych, wykorzystania dotacji);

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie Sekretariacie Urz臋du, pok. Nr 14 / I p lub poczt膮 na adres Urz臋du: Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach , ul. T. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w terminie do dnia: 20 lipca 2022 r. do godz. 12.00. Oferty z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu kom贸rkowego nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie z dopiskiem 鈥濶ab贸r na wolne stanowisko urz臋dnicze -PODINSPEKTOR DS. WINDYKACJI I KONTROLI FINANSOWEJ".

Przejd藕 do og艂oszenia

Kwestionariusz przed zatrudnieniem