Pieszyce otrzymały prawa miejskie 22 lipca 1962 r. Starania włodarzy o zmianę statusu miejscowości zaczęły się jednak wcześniej, bo już w 1948 r. W 2022 r. obchodzić będziemy 60 lat od tych wydarzeń.

„Ówczesny przewodniczący Gminnej Rady Narodowej Mieczysław Makieła wystąpił z projektem zwrócenia się do władz zwierzchnich o przyznanie miejscowości statusu miasta. Niestety, cała sprawa z jakichś bliżej nieznanych powodów ugrzęzła w administracji lokalnej. Dopiero rok później, a dokładnie 30 III 1949 r., na mocy uchwały plenarnego posiedzenia GRN w Pieszycach, postanowiono wrócić do zarzuconego pomysłu”. Działanie takie było jeszcze powtarzane w latach późniejszych, jednak bez sukcesu. „Kwestia ta wypłynęła ponownie. Stało się to przy okazji Uchwały Rady Ministrów i Rady Państwa z 24 II 1954 r. w sprawie prac przygotowawczych do powołania Gromadzkich Rad Narodowych. Władze Pieszyc postanowiły skorzystać z okazji i przypomnieć o swoich miejskich aspiracjach. Tym razem złożony 20 III 1954 r. wniosek był bardziej dopracowany i lepiej uargumentowany. Jego autorzy podkreślali, że 85% mieszkańców gminy to ludność miejska i z każdym rokiem odsetek ten rośnie. Starania o prawa miejskie uzasadniane były nie tylko chęcią podniesienia prestiżu miejscowości, ale również względami natury ekonomicznej. Zwracano uwagę, że znaczna część urządzeń komunalnych, budownictwa mieszkaniowego miała charakter małomiasteczkowy. Konieczne były poważne nakłady na remonty budynków, utrzymanie kanalizacji, słowem na inwestycje o charakterze miejskim, podczas gdy Pieszyce traktowane były jako gmina wiejska, otrzymywały z centralnego rozdzielnika subwencje państwowe skrojone na potrzeby wsi. Oczekiwano, że uzyskanie praw miejskich pozwoli na starania o większe wsparcie z kasy państwowej, a przynajmniej na dostosowanie dotacji centralnych do specyfiki terenu. (…).Podobnie jak poprzednio i tym razem nie znamy odpowiedzi władz wojewódzkich, ale możemy się jednak domyślać, że była ona negatywna, skoro sprawa znowu nie została załatwiona po myśli wnioskodawców. Ostatecznie dopiero 22 VII 1962 r. Pieszyce otrzymały status miasta i własny herb”.

logo www news

- Pieszyce dziś
Kolejną istotą zmianą była zmiana statusu Gminy Pieszyce z miejskiej na miejsko – wiejską, co nastąpiło w styczniu 2016 r. Na wniosek Burmistrz Pieszyc Doroty Koniecznej – Enozel i przy akceptacji radnych Rady Miejskiej Pieszyc kadencji 2014-2018 rząd zatwierdził zmianę polegającą na tym, że od obecnego miasta odłączone zostały miejscowości Rościszów (z Lasociniem i Podolinem), Kamionki, Piskorzów (z Dorotką) i Bratoszów. W związku z tym wyznaczono teren administracyjny miasta Pieszyce i czterech wcześniej wspomnianych sołectw.

Dlaczego taka zmiana – aby wreszcie określony został charakter wiejskich miejscowości, które nie są już dzielnicą Pieszyc, a odrębnymi wioskami. Dzięki temu gmina Pieszyce może również sięgać po środki zewnętrzne przewidziane dla gmin wiejskich.

- Dziś Pieszyce to Gmina z jasno wytyczonym kierunkiem, dobrze wykorzystująca swoją szansę w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych oraz z zaangażowanymi samorządowcami - ocenia Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce. – Cieszę się, że odpowiedzialność za gminę coraz bardziej czują też mieszkańcy, chcą się utożsamiać z Pieszycami i budować ich markę. To dla nas ważne, jako dla włodarzy, bo to potwierdza dobrze obrany kierunek.

Gmina z budżetem na poziomie około 40 milionów złotych każdego roku inwestuje w rozwój kolejne miliony. – W samym 2022 r. w planie budżetowym na inwestycje przeznaczonych zostało 11 milionów złotych – mówi burmistrz. – Wraz z pozyskiwanymi funduszami pozycja ta wzrasta i dzięki współpracy z innymi gminami, podmiotami, w ostatnich latach każdego roku na inwestycje przeznaczanych jest kilkanaście milionów złotych. To bardzo dużo. Staramy się nie tylko nadrabiać zaległości – dlatego budujemy kanalizację, ale na bieżąco utrzymywać infrastrukturę – np. remontujemy drogi i optymistycznie patrzymy w przyszłość, planując inwestycje, które przyniosą gminie dochód, stąd zależy nam na budowie całorocznej stacji Wielka Sowa – wylicza burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel.

- Obchody jubileuszu
W trakcie ostatniej sesji z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Ryszarda Kondrata podjęta została uchwała w sprawie ogłoszenia roku 2022 Rokiem Obchodów Jubileuszu 60-lecia Nadania Praw Miejskich.
- Niniejszą uchwałą Rada Miejska Pieszyc wyraża szacunek oraz uznanie wszystkim osobom, które poprzez swoją działalność i zaangażowanie przyczyniły się do rozwoju Miasta i Gminy Pieszyce – mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc – Ryszard Kondrat. – Są to w szczególności nasi poprzednicy - burmistrzowie, radni, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce, sołtysi, ale także duchowni oraz nauczyciele kształtujący na przestrzeni lat świadomość, tożsamość oraz kulturalny i cywilizacyjny dorobek mieszkańców Gminy Pieszyce.
W dokumencie zwraca się również uwagę na zasługi Honorowych Obywateli Gminy Pieszyce, osób zasłużonych, organizacji pozarządowych, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie, przedsiębiorców - za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta i Gminy Pieszyce, miast partnerskich oraz mieszkańców za poświęcenie w pracy oraz aktywność i zaangażowanie w życie naszej gminy.
- Jakie są Pieszyce? W dużej mierze takie, jak sami chcemy je widzieć i jak sami o nie dbamy – zauważa Przewodniczący Rady Miejskiej. – Jestem wdzięczy, że rośnie w mieszkańcach świadomość społeczna, chęć dbania o swoje otoczenie i wspólne dobro. Razem zmieniamy i rozwijamy nasze miasto, bo siłą gminy są jej mieszkańcy.

Dla uczczenia jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich zaplanowanych zostało wiele ciekawych, różnych wydarzeń, aby dotrzeć też do różnych grup mieszkańców. Szczegółowy harmonogram publikujemy na stronie internetowej www.pieszyce.pl. Przygotowane zostało także okazjonalne logo, które przez cały rok będzie towarzyszyło różnym wydarzeniom

Za: M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, „Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku”, Toruń 2002, Wydawnictwo Adam Marszałek\

kalendarz z cus