W środę 30 grudnia odbyła się ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Pieszycach. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu Gminy Pieszyce na 2021 rok.

sesja budżet 2021

glosowanie

Plan budżetu zakłada dochody na poziomie 39 575 554 złotych i będzie niższy od aktualnego budżetu o około 1,1 mln. Dzięki pozyskanym dotacjom dochody mogą również się zwiększać, co regulowane jest zmianami budżetowymi przyjmowanymi na kolejnych sesjach w ciągu roku.

Całkowite wydatki Gminy Pieszyce, w tym jednostek organizacyjnych (SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach, ZGM Pieszyce, OPS Pieszyce, MBP-CK w Pieszycach, placówki oświatowe – SP nr 1 im. PHOP, żłobek, przedszkole) oszacowano na poziomie 40 841 363 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 265 809 zł zostanie sfinansowany poprzez zaciągnięcie kredytu.

Wśród wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zaplanowano m.in.: realizację inwestycji w ramach zdania pn. „Czesko – polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po ezoik”, przebudowę dróg gminnych, wniesienie udziałów do spółki Energia Komunalna Sp. z o.o. i WiK Dzierżoniów, dotacje celowe z budżetu na wykonanie przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej – Rościszów 73, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych i wspólnot mieszkaniowych, zmiana systemu ogrzewania w lokalach gminnych, adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej 79 na mieszkania komunalne, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce, realizację programów dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany ogrzewania na niskoemisyjne, modernizację oświetlenia ulicznego. Zaplanowano również rozbudowę sali sołeckiej w Kamionkach.

Łącznie wydatki majątkowe oszacowano w wysokości prawie 5 200 000 zł.