Sesja Rady Miejskiej online z dnia 28 października 2020 r. godz: 14:00.
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2020 roku.
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy
Pieszyce na 2020 rok (projekt nr 46/2020).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pieszyce (projet nr 47/2020).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości na rok 2021 (projekt nr 48/2020).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2020 rok (projekt nr 49/2020).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego
współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Dzierżoniów przy realizacji
zadania polegającego na wyznaczaniu aglomeracji Dzierżoniów (projekt nr 50/2020).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.