Podglądamy pieszyckie inwestycje.

Inwestycje2020News

1. Zakończona została rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz infrastrukturą. Zadanie realizowane było od czerwca 2019 r.
Inwestycja obejmowała rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i budową infrastruktury technicznej w tym:
- powierzchnia budynku powiększona została z 359,58 m2 do 439,08 m2. Powstały dodatkowe pomieszczenia dla kuchni wraz z kotłownią oraz pomieszczeniami klubu sportowego – rozbudowa szatni,
- budynek zyskał zadaszoną część dla kibiców
- przebudowano istniejący stropodach na dach drewniany dwuspadowy,
- wykonano instalacje wewnętrzne (wod.-kan., c.w.u., c.o., instalacje gazu, wentylacji oraz instalacje elektryczną),
- przy budynku zainstalowano zbiornik na gaz płynny,
- wybudowano przykanalik kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku
- ocieplono budynek metodą mokrą
- wykonano opaskę z kostki betonowej
Wartość zadania wyniosła 1 300 000 zł z czego 500 000 zł to kwota dofinansowania z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Pieszyce pozyskała również środki w wysokości 30 000 zł na „Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Piskorzowie w niezbędny sprzęt gastronomiczny z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Łączna wartość zadania ok. 60 000 zł.
2. Zakończono również prace I etapu przebudowy ul. Świdnickiej. W ramach I etapu wyremontowano odcinek 240 m od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Martwą. Zakres zadania obejmuje sfrezowanie starej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 590 m. Etap II powinien zostać zakończony do końca września, jednak przed rozpoczęciem prac wykonana zostanie wymiana sieci wodociągowej przez WiK Dzierżoniów.
Wartość zadania to kwota 148 371,21 zł w całości finansowana z budżetu miasta.
3. Do końca sierpnia powstanie także plac zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach. Zadanie obejmuje budowę integracyjnego placu zabaw wraz z siłownią plenerową, zakładającą wygospodarowanie miejsca na strefę zabaw dla dzieci i młodzieży oraz strefę siłowni plenerowej.
Plac zabaw wyposażony zostanie w zestawy zabawowo – sprawnościowe dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Pod urządzeniami wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna piaskowa z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Ponadto wokół placu zagospodarowana zostanie zieleń i trawnik, a całość ogrodzona wraz z dojazdem z kostki betonowej.
Na ten cel Gmina Pieszyce przeznaczyła 119 310 zł.
4. Obecnie trwają prace przy budowie wodociągu w Rościszowie. W ramach I etapu, który ma zostać zakończony końca roku, wykonana zostanie sieć wodociągowa do wysokości Sanatorium wraz z wysięgnikiem, oraz dwie pompownie wody z liniami kablowymi zasilającymi w energię elektryczną.
Długość wykonywanej sieci wynosi 1334,7m, w tym: 160 PE 1088,4 m, 110 PE 246,3 m.
II etap będzie obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków w Rościszowie dla budynków Rościszów 73-75k.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie wykonana z rur PCW DN 200 i 160 mm wraz z odgałęzieniem do poszczególnych budynków do granic posesji.
Na końcu sieci przy budynku 73 w miejscu istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków zostanie wybudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z wewnętrzna linią zasilającą.
Drugi etap realizowany będzie w pierwszej połowie przyszłego roku.
Wartość inwestycji to kwota 2 000 000 zł (dokładnie 2355589,00 zł) z czego 1 498860,00 zł to kwota dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.