Podatnikom przysługuje prawo do ubiegania się o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku,
 • rozłożenia na raty zapłaty podatku,
 • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę

przy czym udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce i zależy od wystąpienia przesłanek istnienia ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

Interes podatnika lub publiczny nie ma definicji ustawowej 

W doktrynie przyjmuje się, że o ważnym interesie podatnika można mówić wtedy, gdy niemożność uregulowania zobowiązań podatkowych zachodzi wskutek nie dających się przewidzieć, losowych, nadzwyczajnych przypadków. Dotyczy to sytuacji, gdy zapłata podatku prowadziłaby do zagrożenia egzystencji podatnika lub jego rodziny, powodując niezdolność do utrzymania się i konieczność korzystania z pomocy społecznej, jak nagła choroba prowadząca do niezdolności zarobkowej, utrata pracy, czy też niespodziewana katastrofa, która uniemożliwia podatnikowi zarobek. Dotyczy to także sytuacji, gdy wskutek zapłacenia podatku zdolność firmy podatnika do funkcjonowania na rynku uległaby znacznemu pogorszeniu. 

Z ważnym interesem publicznym wiążą się sytuacje, w których wskutek opłacenia podatku nastąpiłaby szkoda mająca charakter ogólny, dotycząca wartości istotnych z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, przedstawionych w zasadach różnych gałęzi prawa. Przykładami mogą być sytuacje, w których wskutek opłacenia podatku dochodziłoby do braku możliwości wypłaty wynagrodzeń należnych pracownikom lub konieczności dokonania zwolnień grupowych.

Wydanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jest poprzedzone wnioskiem strony, który inicjuje wszczęcie postępowania. Poniżej zamieszczono wzory wniosków, które w zależności od osoby podatnika należy przedłożyć aby o ulgę się ubiegać:


Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej

 1. Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych składany przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej podatnika (załącznik nr 2)


Przedsiębiorca art. 67b (Ordynacja podatkowa)

 1. Pomoc która nie stanowi pomocy publicznej w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
 • Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych składany przez podatnika będącego przedsiębiorcą
  (Załącznik nr 3)
 1. Pomoc de minimis
 • Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych składany przez podatnika będącego przedsiębiorcą
  (załącznik nr 3)
 • Oświadczenie o wielkości nieotrzymanej/otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 4)
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  (załącznik nr 5)
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (załącznik nr 6)
 1. Pomoc publiczna

  a) Pomoc publiczna z art. 67b § 1 pkt.3 lit.a-m (bez lit.b)

-  Wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych składany przez  podatnika będącego przedsiębiorcą (załącznik nr 3)
-  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (załącznik nr 7)
-  Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych  zgodnie z przepisami o rachunkowości

         b) Pomoc publiczna z art.67b § 1 pkt. 3 lit.b (COVID-19)

-   Wniosek – dot. COVID-19 (załącznik nr 8)
-   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (załącznik nr 7)
-   Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych  zgodnie z przepisami o rachunkowości
-   Oświadczenie do pomocy publicznej z art. 67b § 1 pkt.3 lit.b (załącznik nr 9)