Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych klientom OPS Pieszyce w miejscu ich zamieszkania od 01.03.2020 do 31.12.2020

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Typ:

Usługa

Termin składania ofert:

24.01.2020 10:00

Uwagi:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

Kryteria oceny ofert: cena 60% i doświadczenie wykonawcy 40%

Klauzula informacyjna RODO

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4