Zapraszamy na Sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach, kt贸ra odb臋dzie si臋 30 pa藕dziernika 2019 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy Pieszyce.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie realizacji zada艅 inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie powo艂ania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego g艂osowania w celu wyboru 艂awnika do Sadu Rejonowego w Dzier偶oniowie (projekt nr 65/2019).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Dzier偶oniowie w kadencji 2020-2023 (projekt nr 66/2019).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Statutu Gminy Pieszyce (projekt nr 73/2019).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce(projekt nr 72/2019).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w (projekt nr 74/2019).
10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia zako艅czenia dzia艂alno艣ci Gimnazjum w Pieszycach (projekt nr 67/2019).
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekszta艂cenia Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach poprzez przeniesienie jego siedziby (projekt nr 68/2019).
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie okre艣lenia jednostek bud偶etowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Pieszyce, gromadz膮cych dochody na wydzielonym rachunku bankowym, 藕r贸de艂 tych dochod贸w i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporz膮dzania planu finansowego dochod贸w gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatk贸w nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (projekt nr 70/2019).
13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie organizacji wsp贸lnej obs艂ugi finansowej przedszkola i 偶艂obka oraz samodzielnej obs艂ugi finansowej szko艂y prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 69/2019).

14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Pieszyce, dla terenu po艂o偶onego w obr臋bie 艢rodkowe oraz G贸rne (projekt nr 71/2019).
15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej./-/ Ryszard Kondrat Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej w Pieszycach