Przechwytywanie w trybie pe艂noekranowym 28.08.2019 125850

OG艁OSZENIE O NABORZE WNIOSK脫W nr 14/2019/G z dnia 28.08.2019r.
- NAB脫R UZUPE艁NIAJ膭CY do naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.

PROJEKT GRANTOWY: Inicjatywy s艂u偶膮ce promocji regionu

Lokalna Grupa Dzia艂ania 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥 dzia艂aj膮ca na terenie gmin: G艂uszyca, Jedlina Zdr贸j, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim og艂asza nab贸r wniosk贸w o przyznanie pomocy w ramach poddzia艂ania 19.2 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 z udzia艂em 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich.

Termin sk艂adania wniosk贸w
od 16 wrze艣nia 2019r. do 30 wrze艣nia 2019r. w godzinach pracy Biura LGD

Miejsce sk艂adania wniosk贸w
Biuro Stowarzyszenia LGD 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥 ul. Grunwaldzka 26, 58-340 G艂uszyca

Zakres tematyczny naboru
Promowanie obszaru obj臋tego LSR, w tym produkt贸w lub us艂ug lokalnych (w ramach zakresu,
o kt贸rym mowa w 搂2 ust. 1 pkt 8 Rozporz膮dzenia MRiRW z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014鈥2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z p贸藕n.zm.).

Cele z Lokalnej strategii Rozwoju
Cel og贸lny 1: Wykorzystanie potencja艂u krajobrazowego, turystycznego i kulturowego
w zr贸wnowa偶onym i dynamicznym rozwoju obszaru Partnerstwa Sowiog贸rskiego
Cel szczeg贸艂owy 1.2. Obszar atrakcyjny turystycznie - z mocn膮 mark膮 turystyczn膮 G贸r Sowich
-promocja obszaru
Przedsi臋wzi臋cie 1.2.1. Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu o zasoby lokalne
G贸r Sowich
Planowany wska藕nik do osi膮gni臋cia w ramach naboru 6/2017 z dnia 10.04.2017r.:
鈥 liczba publikacji promocyjnych 鈥 4 szt.
鈥 liczba wydarze艅 promocyjnych 鈥 4 szt.
Planowany wska藕nik do osi膮gni臋cia w ramach naboru uzupe艂niaj膮cego:
鈥 liczba wydarze艅/imprez 鈥 1 szt.
鈥 liczba publikacji promocyjnych 鈥 1 szt.

Kwota pomocy w ramach naboru uzupe艂niaj膮cego na zadanie grantowe: 20 000,00 z艂 - z uwzgl臋dnieniem warunk贸w dodatkowych og艂oszenia

Warunki dodatkowe
1. Z ubiegania si臋 o wsparcie wy艂膮cza si臋 przedstawicieli jst.
2. Wymagana realizacja 2 wska藕nik贸w w ramach jednego zadania grantowego.
3. Warto艣膰 zadania grantowego 鈥搆wota minimalna 15 000,00 z艂 鈥 kwota maksymalna 20 000,00 z艂
4. Kwoty przeznaczone na realizacj臋 poszczeg贸lnych wska藕nik贸w:
鈥 wydarzenie/impreza 鈥 kwota maksymalna: 17 732,00 z艂
鈥 publikacja promocyjne 鈥 kwota maksymalna: 2 268,00 z艂
Forma wsparcia 鈥 refundacja

Intensywno艣膰 pomocy 鈥 100% poniesionych koszt贸w kwalifikowalnych

Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 09.05.2020r.
Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorc臋 nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 do 31 stycznia 2020r.

Uprawnieni wnioskodawcy
O wsparcie mog膮 ubiega膰 si臋 podmioty z obszaru obj臋tego LSR LGD 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥, spe艂niaj膮ce wymagania, o kt贸rych mowa w 搂 3 i 搂 4 Rozporz膮dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014鈥2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z p贸藕n.zm) z uwzgl臋dnieniem warunk贸w dodatkowych og艂oszenia.

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Z艂o偶enie wniosku wraz z wymaganymi za艂膮cznikami w miejscu i terminie podanym w og艂oszeniu.
2. Zgodno艣膰 z zakresem tematycznym - Promowanie obszaru obj臋tego LSR, w tym produkt贸w lub us艂ug lokalnych
3. Z艂o偶ony wniosek musi by膰 zgodny :
鈥 z warunkami okre艣lonymi w rozporz膮dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze艣nia 2015 r. w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie na wdra偶anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo艂eczno艣膰鈥 obj臋tego Programem Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.
z 2015 poz. 1570 z p贸藕n. zm.),
鈥 z kart膮 oceny wst臋pnej tj. warunkami przyznania pomocy okre艣lonymi w PROW na lata 2014-2020, ocen膮 zgodno艣ci z LSR,
鈥 pod k膮tem spe艂niania lokalnych kryteri贸w wyboru operacji zapisanych w LSR 鈥濸artnerstwa Sowiog贸rskiego鈥 oraz uzyska膰 minimaln膮 liczb臋 punkt贸w tj. 21:
o Oparcie operacji na lokalnych warto艣ciach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
o Zastosowanie rozwi膮za艅 sprzyjaj膮cych ochronie 艣rodowiska lub przeciwdzia艂aniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
o Operacja anga偶uje: 2 i wi臋cej partner贸w (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie anga偶uje partner贸w (0 pkt.)
o Udzia艂 w operacji os贸b z grup defaworyzowanych (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)
o Wnioskodawca skorzysta艂 ju偶 z dofinansowania w ramach grant贸w LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak 鈥 3 pkt.; nie 鈥 0 pkt.)
o Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Ca艂ego obszaru LGD (5 gmin) 鈥 (4 pkt.) / obszaru dw贸ch gmin 鈥 (2 pkt.) / obszaru jednej gminy 鈥 (0 pkt.)
o Wnioskodawca zobowi膮zuje si臋 do rozpropagowania 藕r贸d艂a finansowania operacji, w szczeg贸lno艣ci
do zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z ksi臋g膮 wizualizacji we wszystkich materia艂ach powstaj膮cych w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.) (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)
o Operacja przyczynia si臋 bezpo艣rednio do zwi臋kszenia atrakcyjno艣ci turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiog贸rskie (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)
o Operacja realizowana jest przez wnioskodawc臋, kt贸ry korzysta艂 z bezp艂atnego doradztwa bezpo艣redniego na etapie przygotowania wniosku i szkole艅 oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzysta艂
ze szkole艅 i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzysta艂 z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) / wnioskodawca nie korzysta艂 z 偶adnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)
o Wnioskodawca spoza sektora publicznego (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)
o Gotowo艣膰 dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.)
4. Operacja przyczyni si臋 do realizacji celu og贸lnego, szczeg贸艂owego i przedsi臋wzi臋cia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osi膮gni臋cie zaplanowanych wska藕nik贸w.
Tryb sk艂adania wniosk贸w
1. Wnioski o przyznanie pomocy nale偶y sk艂ada膰 bezpo艣rednio w biurze LGD, przy czym bezpo艣rednio oznacza: osobi艣cie albo przez pe艂nomocnika (wymagany jest dokument potwierdzaj膮cy pe艂nomocnictwo) albo przez osob臋 upowa偶nion膮 (wymagany jest dokument potwierdzaj膮cy upowa偶nienie) w miejscu i terminie wskazanym w og艂oszeniu. W dniach od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach pracy biura.
2. Wniosek o przyznanie pomocy sporz膮dzony na aktualnym formularzu udost臋pnianym przez LGD nale偶y sk艂ada膰 wraz z wymaganymi za艂膮cznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie pomocy lub pe艂nomocnika oraz w wersji elektronicznej wraz
z za艂膮cznikami (prosimy o nagranie na no艣niku wszystkich za艂膮cznik贸w, kt贸re posiadaj膮 Pa艅stwo
w wersji elektronicznej). Wniosek powinien by膰 wype艂niony elektronicznie. Wersje papierowa
i elektroniczna wniosku musz膮 by膰 to偶same. No艣nik powinien by膰 podpisany wg poni偶szego wzoru: imi臋 i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytu艂 operacji, numer naboru.
3. Nale偶y przygotowa膰 trzeci膮 kopi臋 wniosku w wersji papierowej, na kt贸rej zostanie potwierdzone z艂o偶enie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyj臋cie wniosku umieszczaj膮c na ka偶dym egzemplarzu: piecz臋膰 LGD, dat臋 i godzin臋 z艂o偶enia wniosku, liczb臋 za艂膮cznik贸w, podpis przyjmuj膮cego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.
4. O terminie z艂o偶enia wniosku decyduje data wp艂ywu do Biura LGD. UWAGA 鈥 kolejno艣膰 z艂o偶enia wniosk贸w mo偶e mie膰 znacznie w sytuacji opisanej 搂 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady:
鈥7. W przypadku uzyskania jednakowej ilo艣ci punkt贸w przez dwie lub wi臋cej operacji
o kolejno艣ci na li艣cie o kt贸rej mowa w pkt. 6, zwanej tak偶e list膮 rankingow膮, decyduje data
i godzina wp艂ywu wniosku do Biura podczas naboru wniosk贸w (wcze艣niejsza data i godzina wp艂ywu oznacza wy偶sze miejsce na li艣cie rankingowej)鈥.

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracownik贸w Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥 w zakresie opracowywania wniosk贸w wraz z za艂膮cznikami, osobi艣cie
w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiog贸rskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 G艂uszyca), w godzinach pracy biura, po wcze艣niejszym uzgodnieniu terminu.

Wymagane dokumenty
鈥 Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z za艂膮cznikami

Formularze dokument贸w do pobrania
1. Wniosek o powierzenie grantu
2. O艣wiadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy
3. Regulamin naboru wniosk贸w o powierzenie grantu
4. Umowa o powierzenie Grantu
5. Za艂膮cznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu
6. Za艂膮cznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu
7. Za艂膮cznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu
8. Wniosek o p艂atno艣膰 wraz ze sprawozdaniem ko艅cowym z realizacji zadania
9. Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli

Wykaz za艂膮cznik贸w do og艂oszenia
1. Planowane do osi膮gni臋cia w wyniku operacji cele og贸lne, szczeg贸艂owe, przedsi臋wzi臋cia oraz zak艂adane do osi膮gni臋cia wska藕niki
2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo艂eczno艣膰 na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Dzia艂ania 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥
3. Procedury dla Projekt贸w Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru
4. Karta weryfikacji wst臋pnej
5. Regulamin Pracy Rady
6. Karta Doradztwa

Miejsce udost臋pniania dokument贸w
Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Spo艂eczno艣膰 na lata 2014-2020, formularze wniosk贸w
o przyznanie pomocy i instrukcje wype艂niania wniosk贸w oraz zasady udzielanego wsparcia dost臋pne
s膮 na stronie internetowej Lokalnej Grupy Dzia艂ania 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥 鈥 www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

鈥 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Dzia艂ania 鈥濸artnerstwo Sowiog贸rskie鈥,
鈥 formularz wniosku o powierzenie grantu,
鈥 formularz wniosku o p艂atno艣膰,
鈥 formularz umowy o powierzenie grantu,
鈥 kryteria wyboru operacji

WA呕NE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWC脫W

Zwracamy Pa艅stwa uwag臋 na kilka wa偶nych kwestii zwi膮zanych z ubieganiem si臋 o pomoc:
鈥 Wnioski o przyznanie pomocy mog膮 by膰 sk艂adane osobi艣cie albo przez pe艂nomocnika albo przez osob臋 upowa偶nion膮 鈥 w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mie膰 ze sob膮 upowa偶nienie
do z艂o偶enia wniosku.
鈥 Wnioski wraz z za艂膮cznikami powinny by膰 kompletne, stanowi膰 zwart膮 ca艂o艣膰 i by膰 pouk艂adane zgodnie
z list膮 za艂膮cznik贸w do wniosku (np. wpi臋te w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyj臋cia wniosk贸w oraz skr贸cenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron za艂膮cznik贸w oraz nie wk艂adanie 偶adnych dokument贸w do 鈥瀔oszulek foliowych鈥. Przyjmuj膮c wniosek pracownik biura LGD
ma obowi膮zek policzy膰 wszystkie za艂膮czone do wniosku za艂膮czniki. Prosimy o uporz膮dkowanie sk艂adanych dokument贸w, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skr贸cenie czasu przyjmowania wniosk贸w.
鈥 LGD ocenia Pa艅stwa projekt na podstawie z艂o偶onych dokument贸w wype艂niaj膮c karty ocen. Dlatego prosimy zapozna膰 si臋 z kartami weryfikacji i kartami ocen, kt贸re stanowi膮 za艂膮czniki do og艂oszenia
o naborze.
鈥 Je偶eli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyja艣nie艅 lub dokument贸w niezb臋dnych do oceny zgodno艣ci operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegaj膮cy si臋 o przyznanie pomocy do z艂o偶enia wyja艣nie艅 lub dokument贸w w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w okre艣lonym terminie nie z艂o偶y wyja艣nie艅 b膮d藕 dokument贸w lub z艂o偶one wyja艣nienia, dokumenty s膮 niewystarczaj膮ce, a pewne okoliczno艣ci nadal budz膮 w膮tpliwo艣ci, LGD uzna je za nieudowodnione. Ci臋偶ar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, kt贸ry z tego faktu wywodzi skutki prawne.

鈥濫uropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar贸w Wiejskich: Europa inwestuj膮ca w obszary wiejskie鈥 Lokalna Grupa Dzia艂ania wsp贸艂finansowana jest ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach poddzia艂ania 鈥濿sparcie na rzecz koszt贸w bie偶膮cych i aktywizacji鈥 Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarz膮dzaj膮ca PROW 2014-2020 鈥 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.