Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów
Rynek 36

ogłasza nabór na

samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej

 

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

utworzenie i promowanie wspólnej marki „Ziemi Dzierżoniowskiej”,
stworzenie systemu identyfikacji wizualnej marki,
obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,
zacieśnienie współpracy z aktualnymi CIT, stowarzyszeniami (Gór Sowich) oraz LOT,
pozyskiwanie środków zewnętrznych,
organizowanie imprez sportowo-turystycznych,
przygotowywanie opracowań, analiz, koncepcji, grafik,
stały kontakt z innymi stowarzyszeniami, samorządami, nadleśnictwami i szeroko pojętą branżą turystyczną,
udział w targach, imprezach turystycznych,
przygotowywanie transakcji finansowych i ich realizacja,
prowadzenie strony www oraz kont na portalach społecznych,
promocja produktów lokalnych,
dystrybucja materiałów promocyjnych gmin,
ścisła współpraca z mediami,
prowadzenie informacji turystycznej,
wsparcie merytoryczne członków Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

Wymagania konieczne:

obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie: średnie lub wyższe,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy,
praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów, formularzy, zestawień,
bardzo dobra znajomość pakietu biurowego MS OFFICE w szczególności Word i Excel, Powerpoint,
komunikatywność werbalna i pisemna,
prawo jazdy kat. B,
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
umiejętność pracy z ludźmi, w tym z „trudnym” klientem.

​Wymagania dodatkowe:

umiejętność planowania i organizacji pracy,
umiejętność utrzymania porządku w dokumentach i na stanowisku pracy,
umiejętność radzenia sobie ze stresem.

III. Cechy osobowości:

Zaangażowanie, dokładność, samodzielność, własna inicjatywa, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, kultura osobista, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, sumienność, uczciwość, dyskrecja, terminowość.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – pełny etat.
Rodzaj umowy – pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów) oraz budynek Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, ul. Sienkiewicza 18, 58-200 Dzierżoniów.
Wynagrodzenie w przedziale od 3 500,00 zł – 4 200,00 zł brutto.

V. Oferty pisemne kandydatów powinny zawierać:

curriculum vitae,
list motywacyjny,
dokumenty poświadczające wykształcenie oraz doświadczenie,
oświadczenie, iż kandydat/-ka zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie – poświadczone własnoręcznym podpisem,
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Oferty należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”, reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru kandydatów na wolne ww. stanowisko na podstawie art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), w celu późniejszej archiwizacji oraz zatrudnienia wybranego kandydata. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia roku, w którym została przeprowadzona procedura naboru, przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata na wolne ww. stanowisko, jego ofertę odkłada się do akt osobowych i przechowywana będzie przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Pozostałe oferty zostaną po zakończeniu rekrutacji niezwłocznie protokolarnie zniszczone.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w naborze kandydatów na wolne stanowisko pracy w „Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska”.