Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 roku o godz.: 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym miasta i gminy Pieszyce.
5. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego za 2018 rok.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2018 rok.
1) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce .
2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
- o przedłożonym sprawozdaniu w wykonania budżetu za 2018 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2018 rok.
3) Merytoryczne wystąpienia radnych.
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2018 rok ( projekt nr 36/2019).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pieszyce absolutorium za 2018 rok ( projekt nr 37/2019).
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2019 rok ( projekt nr 50/2019 ).
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Pieszyce (projekt nr 47/2019).
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w Pieszycach (projekt nr 48/2019).
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pieszyce, a także określenia granic obwodów publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pieszyce (projekt nr 49/2019).
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia Gminy Pieszyce do związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" i przyjęcia jego statutu (projekt nr 51/2019).
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników w kadencji 2020-2023 (projekt nr 52/2019).
15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.