Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 27 marca 2019 r. o godz.: 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2018 rok
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 25/2019).
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach na 2019 rok (projekt nr 32/2019).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy (projekt nr 26/2019).
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Pieszyce na lata 2020-2025 (projekt nr 31/2019).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pieszyce (projekt nr 29/2019).
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieszyce, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pieszyce (projekt nr 28/2019).
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły podstawowej i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Pieszyce na 2019r., ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019r.(projekt nr 27/2019).
 13. Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli oraz powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pieszycach (projekt nr 30/2019).
 14. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.