Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w środę 27 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 24/2019).
5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (projekt nr 20/2019).
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr IW25/2019 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (projekt nr 21/2019).
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2019 roku (projekt nr 23/2019).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030" (projekt nr 22/2019).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.