Lista wiadomo艣ci

Og艂oszenie nr 1/2018 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( m2)

Przeznaczenie
w planie

zagospodarowania przestrzennego

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

162/2

 

KW SW1D/ 00047825/2

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

na terenie miasta Pieszyce obr臋b Po艂udnie

OPIS:

niezabudowana dzia艂ka gruntu,

nad dzia艂k膮 przechodzi linia wysokiego napi臋cia,

zosta艂a wydana zgoda na wykonanie na terenie dzia艂ki inwestycji w zakresie budowy linii kablowej nn.(1)

8414

2 PU -  zabudowa przemys艂owo-us艂ugowa

400.470,- z艂(2)

40.000,-

900

poprzednie przetargi na zbycie wy偶ej opisanej nieruchomo艣ci zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym i odby艂y si臋:  I 鈥  9.01.2017 r.,

(1) projekt planowanej inwestycji do wgl膮du w UMiG w Pieszycach pok. nr 12.

(2)  do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony nale偶ny podatek VAT.

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

 1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 14 marca 2018 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
 2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
 3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia 8 marca 2018 r.

Zobacz ca艂e og艂oszenie >>>

Ogloszenie Nr 1 2018

Dotacje dla mieszka艅c贸w w 2018 r.

USUWANIE AZBESTU
Dofinansowanie obejmowa膰 b臋dzie koszty zwi膮zane z demontowaniem pokry膰 dachowych lub innych element贸w zawieraj膮cych azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrob贸w. Wysoko艣膰 dofinansowania mo偶e wynosi膰 do 100% koszt贸w kwalifikowanych, jednak ostateczna wysoko艣膰 dofinansowania b臋dzie uzale偶niona od ilo艣ci wniosk贸w oraz mo偶liwo艣ci finansowych Gminy.
Wykonawc膮 zadania obejmuj膮cego powy偶sze prace na terenie gminy b臋dzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, kt贸ra po ustaleniu terminu z wnioskodawc膮 b臋dzie dokonywa膰 demonta偶u pokrycia lub innych wyrob贸w zawieraj膮cych azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbi贸rki do miejsca unieszkodliwiania poprzez sk艂adowanie. Dofinansowaniem nie b臋d膮 obj臋te koszty zwi膮zane z zakupem i monta偶em nowych pokry膰.
W zwi膮zku z powy偶szym, osoby planuj膮ce usuni臋cie azbestu ze swojej posesji w  2018 roku  proszone  s膮 o z艂o偶enie w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach w terminie do 14 lutego 2018 r. stosownego wniosku (mo偶na go pobra膰 poni偶ej).
Po ustaleniu listy os贸b ubiegaj膮cych si臋 o dofinansowanie Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach wyst膮pi do Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc艂awiu o przyznanie dofinansowania.

Wszelkie informacje dotycz膮ce zasad dofinansowania prac zwi膮zanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokument贸w oraz zakres obowi膮zk贸w stron mo偶na uzyska膰 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok贸j nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedzia艂ki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w 艣rody 8:00-16:00 oraz w pi膮tki 8:00-13:00. Tam te偶 mo偶na pobra膰 wniosek.

POBIERZ WNIOSEK w wersji elektornicznej: *.docx   *.pdf

 

Budowa OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W
W Gminie Pieszyce zosta艂y opracowane zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w latach 2017-2018. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska daje mo偶liwo艣膰 przyznawania dotacji na zadania s艂u偶膮ce ochronie 艣rodowiska i gospodarki wodnej, wynikaj膮ce z zasad zr贸wnowa偶onego rozwoju.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych
z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w
w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce

 1. W latach 2017-2018 udzielane b臋d膮 dotacje celowe na wspieranie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w tj. na zakup lub zakup i monta偶 urz膮dze艅 do oczyszczania 艣ciek贸w bytowych w stopniu umo偶liwiaj膮cym odprowadzanie ich do w贸d lub do ziemi zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 2. Dotacje celowe udzielone b臋d膮 osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniej膮cego zbiornika bezodp艂ywowego tzw. 鈥瀞zamba鈥, b臋d膮cymi w艂a艣cicielami, wsp贸艂w艂a艣cicielami (w tym wsp贸lnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w艂asno艣ci lokali) nieruchomo艣ci zamieszka艂ych, po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, b膮d藕 pod艂膮czenie do istniej膮cego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemo偶liwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci rozumie si臋 r贸wnie偶 u偶ytkownika wieczystego.
 3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia 艣ciek贸w powinna spe艂nia膰 wymagania okre艣lone
  w rozporz膮dzeniu Ministra 艢rodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunk贸w, jakie nale偶y spe艂ni膰 przy wprowadzaniu 艣ciek贸w do w贸d lub ziemi oraz w sprawie substancji szczeg贸lnie szkodliwych dla 艣rodowiska wodnego oraz by膰 zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, posiada膰 oznaczenie CE oraz certyfikat/deklaracj臋 zgodno艣ci z norm膮 PN-EN 12566-3.
 4. Wnioskodawca mo偶e uzyska膰 pomoc finansow膮 na realizacje przedsi臋wzi臋cia w wysoko艣ci do 50 % udokumentowanych poniesionych koszt贸w brutto na zakup lub zakup z monta偶em wy艂膮cznie nowych urz膮dze艅 przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w obs艂uguj膮cej poszczeg贸ln膮 liczb臋 os贸b, lecz nie wi臋cej ni偶:
  - do 6 os贸b 鈥 3.500 z艂
  - od 7 do 8 os贸b 鈥 4.000 z艂
  - od 9-12 os贸b - 4.500 z艂
  - od 13-16 os贸b 鈥 5.500 z艂
  - od 17 do 25 os贸b - 6.000 z艂
  - od 26 os贸b 鈥 6.500 z艂.
 5. Dofinansowaniu nie podlegaj膮:
  a) koszty sporz膮dzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwole艅 administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
  b) koszty robocizny wykonanej we w艂asnym zakresie przez wnioskodawc臋,
  c) koszty transportu,
  d) koszty eksploatacji i konserwacji biologicznych przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w,
  e) koszty zakupu pojedynczych element贸w (komponent贸w) do przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w lub urz膮dzenia u偶ywane,
  f) koszty zakupu grunt贸w,
  g) koszt贸w obs艂ugi kredyt贸w i innych zobowi膮za艅,
  h) koszty likwidacji dotychczasowych urz膮dze艅 do gromadzenia lub odprowadzania 艣ciek贸w.
 6. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsi臋wzi臋膰 ju偶 zrealizowanych lub faktur wystawionych z dat膮 przed 1 lipca 2017 r. Dla danego Wnioskodawcy dotacja na dan膮 nieruchomo艣膰 przys艂uguje tylko raz.
 7. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z budow膮 przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w rozpatrywane b臋d膮 do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych bud偶etu Gminy Pieszyce, przeznaczonych na ten cel w roku 2017 i 2018. O kolejno艣ci udzielenia dotacji decyduje kolejno艣膰 wp艂ywaj膮cych wniosk贸w. Wniosek, kt贸ry nie zosta艂 rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na ten cel w bud偶ecie, rozpatrzony zostanie w nast臋pnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejno艣ci膮 wp艂ywu wniosk贸w.
 8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomi臋dzy Wnioskodawc膮 a Gmin膮 Pieszyce zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budow臋 przydomowej biologicznej oczyszczalni.
 9. Warunkiem udzielenia dotacji jest z艂o偶enie wniosku wg wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik do niniejszych zasad. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰:
  a) pozwolenie na budow臋 lub zg艂oszenie zamiaru wykonania rob贸t budowlanych wraz z za艣wiadczeniem w艂a艣ciwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
  b) pozwolenie wodnoprawne (je偶eli jest wymagane) 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
  c) projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
  d) zgody wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli albo wsp贸艂u偶ytkownik贸w wieczystych lub uchwa艂臋 wsp贸lnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz u偶ytkowanie oczyszczalni na okre艣lonych dzia艂kach 鈥 w przypadku nieruchomo艣ci, do kt贸rej tytu艂 prawny posiada kilka os贸b oraz o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na wyp艂acenie dotacji jednemu wskazanemu Wnioskodawcy 鈥 orygina艂,
  e) o艣wiadczenie o likwidacji zbiornika bezodp艂ywowego,
  f) harmonogram rzeczowo-finansowy
  g) map臋 z naniesion膮 lokalizacj膮 przydomowej biologicznej oczyszczalni膮 艣ciek贸w.
 10. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wp艂ywu do urz臋du):
  - w 2018 roku 鈥 do 30 maja 2018 r. do godziny 15:00.
 11. Kryterium oceny wniosk贸w:
  - poprawno艣膰 i kompletno艣膰 wniosku,
  - warunki lokalizacyjne,
  - stopie艅 rozwi膮zania problemu oczyszczania 艣ciek贸w (efektywno艣膰 ekologiczna),
  - ilo艣膰 os贸b uczestnicz膮cych w inwestycji (w przypadku inwestycji zbiorowych),
  - czas realizacji.
 12. Wyp艂ata dotacji nast臋puje po protokolarnym odbiorze prac oraz wizji w terenie.
 13. Odbioru prac dokonuje si臋 na podstawie dokument贸w wymaganych prawem:
  a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji (mapa) 鈥 orygina艂,
  b) faktury lub rachunki potwierdzaj膮ce: wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni 艣ciek贸w (zakup materia艂贸w i monta偶), wykonanie inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej, nadz贸r i kierowanie budow膮 wraz z potwierdzeniem zap艂aty 鈥 kserokopie (orygina艂y do wgl膮du),
  c) protok贸艂 ko艅cowy zadania podpisany przez osob臋 uprawniona 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
  d) o艣wiadczenie osoby posiadaj膮cej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i rob贸t w specjalno艣ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych, 偶e przedsi臋wzi臋cie zosta艂o wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
  e) certyfikat/deklaracj臋 zgodno艣ci z norma PN-EN 12566-3 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du),
  f) zg艂oszenie do Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach rozpocz臋cia eksploatacji 鈥 kserokopia (orygina艂 do wgl膮du).
 14. Z tytu艂u braku zakwalifikowania wniosku do datacji 鈥 wnioskodawcy nie przys艂uguje 偶adne roszczenie.

WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni 艣ciek贸w w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce mo偶na pobra膰 poni偶ej lub bezpo艣rednio w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.
Wszelkie informacje dotycz膮ce zasad dofinansowania oczyszczalni 艣ciek贸w, rodzaju dokument贸w oraz zakres obowi膮zk贸w stron mo偶na uzyska膰 w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, pok贸j nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedzia艂ki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w 艣rody 8:00-16:00 oraz w pi膮tki 8:00-13:00.

POBIERZ WNIOSEK w wersji elektornicznej: *.docx   *.pdf

 

Budowa STUDNI
Od stycznia 2017 r. wydawane s膮 wnioski o dotacj臋 na budow臋 studni wierconych na potrzeby w艂asnego gospodarstwa. Program obowi膮zuje jeszcze w 2018 r. i dotyczy so艂ectw Kamionki i Ro艣cisz贸w.
Program zosta艂 opracowany w zwi膮zku ze zg艂aszanymi przez mieszka艅c贸w z terenu wsi Kamionki i Ro艣cisz贸w problemami zwi膮zanymi z zaopatrzeniem w wod臋 z w艂asnych uj臋膰 wodnych, oddalonych od istniej膮cych sieci wodoci膮gowych, dla kt贸rych przy艂膮cze do takiej sieci by艂oby ekonomicznie nieuzasadnione. Program obowi膮zuje w latach 2016-2018.
Wnioski na realizacj臋 zada艅 wraz z harmonogramem rzeczowo 鈥 finansowym, map膮 pogl膮dow膮 z naniesion膮 lokalizacj膮 obiektu, pozwoleniem wodno-prawnym lub zg艂oszeniem na budow臋, zgod膮 wszystkich wsp贸艂w艂a艣cicieli na dan膮 inwestycj臋 wraz z o艣wiadczeniem o wyra偶eniu zgody na wyp艂acenie dotacji jednemu ze wsp贸艂w艂a艣cicieli nale偶y sk艂ada膰 w formie pisemnej na formularzu wniosku okre艣lonym w za艂膮czniku nr 1, w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesy艂a膰 poczt膮 na adres: Urz膮d Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Ko艣ciuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie: 31 marca 2018 r.
Wnioski z艂o偶one po tym terminie mog膮 zosta膰 rozpatrzone p贸藕niej do wyczerpania 艣rodk贸w finansowych bud偶etu Gminy Pieszyce przeznaczonych na ten cel w danym roku bud偶etowym.

Druk wniosku znajd膮 Pa艅stwo w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach. Mo偶na pobra膰 go tak偶e poni偶ej. Informacje: Tel. 74 836 52 68, Wydzia艂 Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

POBIERZ WNIOSEK w wersji elektornicznej: *.docx   *.pdf 

 

ZMIANA OGRZEWANIA
W przygotowaniu (koniec II 2018 r.).

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych dalej gminami partnerskimi:
Gmina Miejska Boles艂awiec, Gmina Miejska Dzier偶oni贸w, Gmina Wiejska Dzier偶oni贸w, Gmina K膮ty Wroc艂awskie, Gmina K艂odzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Kro艣nice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardog贸ra, Gmina 呕migr贸d, Gmina 呕贸rawina.
Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wy艂onienie projekt贸w, kt贸re w najwi臋kszym stopniu przyczyni膮 si臋 do osi膮gni臋cia cel贸w RPO WD, cel贸w Dzia艂ania 3.1 okre艣lonych w SZOOP RPO WD, do kt贸rych nale偶y w szczeg贸lno艣ci zwi臋kszenie poziomu produkcji energii ze 藕r贸de艂 odnawialnych w wojew贸dztwie dolno艣l膮skim oraz cel贸w projektu grantowego pn. 鈥Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej 鈥 mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego 艢l膮ska鈥.
Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotycz膮cym produkcji energii elektrycznej (wraz z pod艂膮czeniem tych 藕r贸de艂 do sieci dystrybucyjnej/przesy艂owej) polegaj膮cym na budowie (w tym zakupie niezb臋dnych urz膮dze艅) mikroinstalacji s艂u偶膮cych wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia w艂asnych potrzeb zmierzaj膮cych do zwi臋kszenia udzia艂u odnawialnych 藕r贸de艂 energii w bilansie energetycznym na okre艣lonym obszarze Dolnego 艢l膮ska.
Grantobiorca 鈥 w艂a艣ciciel/wsp贸艂w艂a艣ciciele budynku jednorodzinnego znajduj膮cego si臋 na terenie jednej z gmin partnerskich, spe艂niaj膮cy kryteria oceny Grantobiorc贸w.
Maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) 鈥 85% wydatk贸w kwalifikowalnych
Maksymalna warto艣膰 ca艂kowitych wydatk贸w kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.
Maksymalna ca艂kowita warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowalnych nie mo偶e przekroczy膰:  7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.
Alokacja
 鈥 Na realizacj臋 konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN*
(* Kwota przeznaczona na jedn膮 gmin臋 partnersk膮 wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczy膰 b臋dzie udzielenia oko艂o 43 grant贸w  o 艂膮cznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).
Wk艂ad w艂asny Grantobiorcy 鈥 kt贸ry jest wnoszony w formie wk艂adu pieni臋偶nego i stanowi min. 15% wydatk贸w kwalifikowalnych
Uwaga: jeden Grantobiorca mo偶e z艂o偶y膰 tylko jeden wniosek o grant
Wydatki kwalifikowalne 鈥
 wydatki zwi膮zane z nabyciem oraz monta偶em instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatk贸w kwalifikowalnych tj. wydatk贸w ponoszonych przez Grantobiorc臋 niezb臋dnych do cel贸w realizacji Projektu zosta艂y okre艣lone w Regulaminie konkursu.
Termin sk艂adania  wniosk贸w 鈥  od dnia 29.12.2017 od godziny 8:00  do dnia 28.02.2018 do godziny 15:00.
Miejsce sk艂adania wniosk贸w 鈥 OTS Wolna Przedsi臋biorczo艣膰 ul. Stalowa 2, 58-100 艢widnica lub w Urz臋dzie Gminy w艂a艣ciwym  ze wzgl臋du na adres lokalizacji inwestycji.
Forma sk艂adania wniosk贸w  鈥 zgodnie z Regulaminem konkursu.
Okres realizacji projektu 鈥 do maja 2019 r.
Kryteria oceny Grantobiorc贸w 鈥 zgodnie z Regulaminem konkursu.

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu grantowego 鈥濺egionalny Program Energetyki Prosumenckiej 鈥 mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego 艢l膮ska鈥, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia mieszka艅cy gmin partnerskich b臋d膮 mogli korzysta膰 z bezp艂atnych porad doradc贸w technicznych.
Opr贸cz dy偶ur贸w w punkcie konsultacyjnym, zosta艂 uruchomiony e mail do doradcy technicznego dla Gminy Pieszyce - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

POBIERZ DOKUMENTY >TUTAJ PO KLIKNI臉CIU<

 

Komunikat w sprawie oceny wniosk贸w w projekcie grantowym pn. 鈥濺egionalny Program Energetyki Prosumenckiej 鈥 mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego 艢l膮ska鈥

Przypominamy, 偶e nab贸r dla mieszka艅c贸w zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne zosta艂 zako艅czony. W chwili obecnej trwa ocena formalna z艂o偶onych na konkurs aplikacji. Ocena jest prowadzona jednocze艣nie dla wszystkich projekt贸w z艂o偶onych w 14 gminach, gdzie odbywa si臋 realizacja przedsi臋wzi臋cia.

Drugim etapem oceny b臋dzie ocena merytoryczna. Ju偶 w najbli偶szym czasie do os贸b, kt贸re z艂o偶y艂y wnioski niekompletne, b膮d藕 budz膮ce w膮tpliwo艣ci, co do przedstawionych danych, zostan膮 wystosowane pisma z pro艣b膮 o uzupe艂nienie i/lub niezb臋dne korekty. Korespondencja b臋dzie odbywa膰 si臋 drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez Wnioskodawc臋 adres mailowy we wniosku. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty, tych z Pa艅stwa, do kt贸rych zostanie przes艂ane przez Lidera projektu pismo z pro艣b膮 u uzupe艂nienia/korekty, szybkie dostarczanie wskazanych w pi艣mie dokument贸w.

Ca艂o艣膰 oceny, wg wst臋pnych szacunk贸w, powinna zako艅czy膰 si臋 z pocz膮tkiem maja.

艁膮czna liczba z艂o偶onych wniosk贸w w 14 gminach wynosi 561.

Rozk艂ad ZKM Bielawa od 11 lutego

W zwi膮zku z decyzj膮 Zak艂adu Komunikacji Miejskiej w Bielawie i nowego okresu rozliczeniowego informujemy, 偶e ZKM Bielawa od 11 lutego 2018 r. wprowadzi zaktualizowane i poprawione rozk艂ady jazdy linii przebiegaj膮cych przez Gmin臋 Pieszyce.

Uwagi do rozk艂ad贸w jazdy, kt贸re zosta艂y przekazane do ZKM Bielawa

 1. Kurs linii nr 15 (roboczy) z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta o godzinie 6:33 kier. Dzier偶oni贸w zosta艂 przesuni臋ty na godzin臋 6:43.
 2. Kurs linii nr 15 (roboczy) z przystanku Dzier偶oni贸w Pi艂sudskiego o godzinie 17:52 kier. Kamionki zosta艂 przesuni臋ty na godzin臋 18:12.
 3. Do艂o偶ono kurs linii nr 22 (roboczy) z przystanku Dzier偶oni贸w Pi艂sudskiego o godzinie 17:49 kier. Bratosz贸w II.
 4. Kurs linii nr 15 (sobota) z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta kier. Dzier偶oni贸w zosta艂 przesuni臋ty z godziny 21:43 na godzin臋 21:33.

Zmianie uleg艂y r贸wnie偶 nast臋puj膮ce kursy:
- linii nr 15 z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta o godzinach: z godziny 18:23 na godzin臋 18:18, z godziny 19:33 na godzin臋 19:23, z godziny 20:38 na godzin臋 20:28.
- kurs linii nr 15 z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta o godzinie 21:33 przed艂u偶ono do dworca PKP przez przystanek Dzier偶oni贸w Pi艂sudskiego.
- dodano wjazd z przystanku Dzier偶oni贸w dworzec PKP kier. Dzier偶oni贸w Pi艂sudskiego (odjazd z przystanku Dzier偶oni贸w Pi艂sudskiego godzina 22:02).

 1. Kurs linii nr 21 (roboczy) z przystanku Ro艣cisz贸w I kier. Dzier偶oni贸w zosta艂 przesuni臋ty z godziny 19:02 na 19:12.
 2. W celu przyspieszenia kursu linii nr 21 (roboczy) z przystanku Pieszyce Bielawska kier. Ro艣cisz贸w z godziny 8:01 na 7:55 zmianie uleg艂 kurs linii nr 21 z przystanku Ro艣cisz贸w IV kier. Dzier偶oni贸w z godziny 7:20 na 7:12.
 3. Kurs linii nr 15 (niedziela) z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta kier. Dzier偶oni贸w przesuni臋to z godziny 12:43 na godzin臋 12:48.
 4. W celu przyspieszenia kursu linii nr 15 (niedziela) z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta kier. Dzier偶oni贸w z godziny 10:13 na godzin臋 10:07 oraz kursu linii nr 15 z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta kier. Kamionki z godziny 12:02 na 11:30 dokonano nast臋puj膮cych zmian:
 • Kurs linii nr 15 z Kamionek kier. Dzier偶oni贸w przesuni臋to z godziny 10:00 na 9:55 oraz przed艂u偶ono w/w kursu do dworca PKP,
 • Przyspieszono kurs linii nr 15 z przystanku Kamionki III kier. Dzier偶oni贸w z godziny 11:15 na godzin臋 11:00,
 • Przesuni臋to kurs linii nr 15 z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta z godziny 12:02 na godzin臋 11:47.
 1. W celu przyspieszenia kursu linii nr 15 (roboczy) z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta kier. Dzier偶oni贸w z godziny 8:43 na 8:33 zmianie uleg艂 kurs z przystanku Kamionki III kier. Dzier偶oni贸w z godziny 8:30 na godzin臋 8:20.
 2. Kurs linii nr 15 (roboczy) z przystanku Pieszyce Urz膮d Miasta kier. Dzier偶oni贸w o godzinie 15:50 przed艂u偶ono do przystanku Dzier偶oni贸w dworzec PKP przez przystanek Dzier偶oni贸w Pi艂sudskiego.
 3. Kurs linii nr 21 (roboczy) z przystanku Dzier偶oni贸w Kili艅skiego o godzinie 22:14 przed艂u偶ono przez stref臋 ekonomiczn膮.
 4. Kurs linii nr 22 (sobota) z przystanku Dzier偶oni贸w dworzec PKP o godzinie 8:55 kier. Bratosz贸w II przeprowadzono przez Piskorz贸w oraz Pieszyce.
 5. Wprowadzono zmian臋 dotycz膮c膮 przed艂u偶enia kursu linii nr 15 (niedziela) o godzinie 7:06 kier. Kamionki III z przystanku Dzier偶oni贸w dworzec PKP przez miasto Dzier偶oni贸w.