Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr działki
Nr KW

Położenie i opis

powierz-

chnia działki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywoławcza (zł)

Wysokość wadium

Godzina
przetargu

1

72/4

72/5

72/6

72/7

KW SW1D/ 00050164/4

 Położenie:

Gmina Pieszyce, miasto Pieszyce obręb Dolne

Opis:

Działki gruntu niezabudowane,

Zapisane  w ewidencji gruntów jako klasoużytek: ŁIII, Ws

Dostęp do drogi publicznej przez drogę wewnętrzną, działki porośnięte roślinnością trawiastą i zakrzewieniami.

0.1143

0.1166

0.1170

0.1170

19-MNU – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej(1)

4-KDW – teren drogi wewnętrznej(1)

380.000,-(2)

38.000,-

930

 (1)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

(2) do ceny uzyskanej w drodze przetargu zostanie naliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i praw na rzecz osób trzecich.

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pok. nr 12 (I piętro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane będzie w pieniądzu.
  3. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Spółdzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wpłacenia wadium wyznacza się do dnia  22 czerwca 2022 r.

Przejdź do ogłoszenia >>>