Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszkańców Gminy na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 marca 2018 roku. Rozpoczęcie obrad w sali posiedzeń  Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 12:30.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Pieszycach za 2017 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Pieszycach za 2017 rok.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Pieszyce na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki (projekt nr 18/2018).
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Pieszyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (projekt nr 19/2018).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Pieszyce na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (projekt nr 20/2018).
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu lub szkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce (projekt nr 14/2018).
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt nr 15/2018).
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pieszyce w 2018 roku (projekt nr 16/2018).
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uszczegółowienia zapisów Strategii Rozwoju Miasta Pieszyce na lata 2014-2020 w zakresie celów strategicznych, operacji i działań (projekt nr 17/2018).
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.