USUWANIE AZBESTU
Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów. Wysokość dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak ostateczna wysokość dofinansowania będzie uzależniona od ilości wniosków oraz możliwości finansowych Gminy.
Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie gminy będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która po ustaleniu terminu z wnioskodawcą będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć.
W związku z powyższym, osoby planujące usunięcie azbestu ze swojej posesji w  2018 roku  proszone  są o złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach w terminie do 14 lutego 2018 r. stosownego wniosku (można go pobrać poniżej).
Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanie dofinansowania.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pokój nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w środy 8:00-16:00 oraz w piątki 8:00-13:00. Tam też można pobrać wniosek.

POBIERZ WNIOSEK w wersji elektornicznej: *.docx   *.pdf

 

Budowa OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W Gminie Pieszyce zostały opracowane zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska daje możliwość przyznawania dotacji na zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasad zrównoważonego rozwoju.

Zasady udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych
z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce

 1. W latach 2017-2018 udzielane będą dotacje celowe na wspieranie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków tj. na zakup lub zakup i montaż urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do wód lub do ziemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dotacje celowe udzielone będą osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, będącymi właścicielami, współwłaścicielami (w tym wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Przez właściciela nieruchomości rozumie się również użytkownika wieczystego.
 3. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków powinna spełniać wymagania określone
  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz być zgodna z przepisami ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, posiadać oznaczenie CE oraz certyfikat/deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3.
 4. Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizacje przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych urządzeń przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków obsługującej poszczególną liczbę osób, lecz nie więcej niż:
  - do 6 osób – 3.500 zł
  - od 7 do 8 osób – 4.000 zł
  - od 9-12 osób - 4.500 zł
  - od 13-16 osób – 5.500 zł
  - od 17 do 25 osób - 6.000 zł
  - od 26 osób – 6.500 zł.
 5. Dofinansowaniu nie podlegają:
  a) koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
  b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
  c) koszty transportu,
  d) koszty eksploatacji i konserwacji biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków,
  e) koszty zakupu pojedynczych elementów (komponentów) do przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub urządzenia używane,
  f) koszty zakupu gruntów,
  g) kosztów obsługi kredytów i innych zobowiązań,
  h) koszty likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków.
 6. Pomoc finansowa w formie dotacji nie obejmuje przedsięwzięć już zrealizowanych lub faktur wystawionych z datą przed 1 lipca 2017 r. Dla danego Wnioskodawcy dotacja na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.
 7. Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Pieszyce, przeznaczonych na ten cel w roku 2017 i 2018. O kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływających wniosków. Wniosek, który nie został rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
 8. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i uzyskaniu pozytywnej oceny, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pieszyce zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji na budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni.
 9. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. Do wniosku należy dołączyć:
  a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu),
  b) pozwolenie wodnoprawne (jeżeli jest wymagane) – kserokopia (oryginał do wglądu),
  c) projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków – kserokopia (oryginał do wglądu),
  d) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonych działkach – w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu Wnioskodawcy – oryginał,
  e) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego,
  f) harmonogram rzeczowo-finansowy
  g) mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej biologicznej oczyszczalnią ścieków.
 10. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do urzędu):
  - w 2018 roku – do 30 maja 2018 r. do godziny 15:00.
 11. Kryterium oceny wniosków:
  - poprawność i kompletność wniosku,
  - warunki lokalizacyjne,
  - stopień rozwiązania problemu oczyszczania ścieków (efektywność ekologiczna),
  - ilość osób uczestniczących w inwestycji (w przypadku inwestycji zbiorowych),
  - czas realizacji.
 12. Wypłata dotacji następuje po protokolarnym odbiorze prac oraz wizji w terenie.
 13. Odbioru prac dokonuje się na podstawie dokumentów wymaganych prawem:
  a) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji (mapa) – oryginał,
  b) faktury lub rachunki potwierdzające: wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (zakup materiałów i montaż), wykonanie inwentaryzacji geodezyjno powykonawczej, nadzór i kierowanie budową wraz z potwierdzeniem zapłaty – kserokopie (oryginały do wglądu),
  c) protokół końcowy zadania podpisany przez osobę uprawniona – kserokopia (oryginał do wglądu),
  d) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna i wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej – kserokopia (oryginał do wglądu),
  e) certyfikat/deklarację zgodności z norma PN-EN 12566-3 – kserokopia (oryginał do wglądu),
  f) zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach rozpoczęcia eksploatacji – kserokopia (oryginał do wglądu).
 14. Z tytułu braku zakwalifikowania wniosku do datacji – wnioskodawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

WNIOSEK o udzielenie dotacji na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach 2017-2018 na terenie gminy Pieszyce można pobrać poniżej lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.
Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania oczyszczalni ścieków, rodzaju dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, pokój nr 12, tel.: 74-8365-268 w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8:00-15:00, w środy 8:00-16:00 oraz w piątki 8:00-13:00.

POBIERZ WNIOSEK w wersji elektornicznej: *.docx   *.pdf

 

Budowa STUDNI
Od stycznia 2017 r. wydawane są wnioski o dotację na budowę studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa. Program obowiązuje jeszcze w 2018 r. i dotyczy sołectw Kamionki i Rościszów.
Program został opracowany w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców z terenu wsi Kamionki i Rościszów problemami związanymi z zaopatrzeniem w wodę z własnych ujęć wodnych, oddalonych od istniejących sieci wodociągowych, dla których przyłącze do takiej sieci byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. Program obowiązuje w latach 2016-2018.
Wnioski na realizację zadań wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym, mapą poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu, pozwoleniem wodno-prawnym lub zgłoszeniem na budowę, zgodą wszystkich współwłaścicieli na daną inwestycję wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu ze współwłaścicieli należy składać w formie pisemnej na formularzu wniosku określonym w załączniku nr 1, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w nieprzekraczalnym terminie: 31 marca 2018 r.
Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać rozpatrzone później do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Pieszyce przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Druk wniosku znajdą Państwo w Wydziale Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach. Można pobrać go także poniżej. Informacje: Tel. 74 836 52 68, Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.

POBIERZ WNIOSEK w wersji elektornicznej: *.docx   *.pdf 

 

ZMIANA OGRZEWANIA
W przygotowaniu (koniec II 2018 r.).

 

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami zwanych dalej gminami partnerskimi:
Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce, Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra, Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.
Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim oraz celów projektu grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.
Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) polegającym na budowie (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.
Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny Grantobiorców.
Maksymalny poziom wsparcia finansowego (grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.
Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć:  7 000 PLN brutto x 10 kW = 70 000 PLN brutto.
Alokacja
 – Na realizację konkursu w ramach naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN*
(* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia około 43 grantów  o łącznej minimalnej mocy instalacji fotowoltaicznych 215 kW).
Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min. 15% wydatków kwalifikowalnych
Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek o grant
Wydatki kwalifikowalne –
 wydatki związane z nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do celów realizacji Projektu zostały określone w Regulaminie konkursu.
Termin składania  wniosków –  od dnia 29.12.2017 od godziny 8:00  do dnia 28.02.2018 do godziny 15:00.
Miejsce składania wniosków – OTS Wolna Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub w Urzędzie Gminy właściwym  ze względu na adres lokalizacji inwestycji.
Forma składania wniosków  – zgodnie z Regulaminem konkursu.
Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.
Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu.

W związku z realizacją projektu grantowego „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia mieszkańcy gmin partnerskich będą mogli korzystać z bezpłatnych porad doradców technicznych.
Oprócz dyżurów w punkcie konsultacyjnym, został uruchomiony e mail do doradcy technicznego dla Gminy Pieszyce - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POBIERZ DOKUMENTY >TUTAJ PO KLIKNIĘCIU<

 

Komunikat w sprawie oceny wniosków w projekcie grantowym pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”

Przypominamy, że nabór dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne został zakończony. W chwili obecnej trwa ocena formalna złożonych na konkurs aplikacji. Ocena jest prowadzona jednocześnie dla wszystkich projektów złożonych w 14 gminach, gdzie odbywa się realizacja przedsięwzięcia.

Drugim etapem oceny będzie ocena merytoryczna. Już w najbliższym czasie do osób, które złożyły wnioski niekompletne, bądź budzące wątpliwości, co do przedstawionych danych, zostaną wystosowane pisma z prośbą o uzupełnienie i/lub niezbędne korekty. Korespondencja będzie odbywać się drogą elektroniczną na wskazany przez Wnioskodawcę adres mailowy we wniosku. Prosimy o regularne sprawdzanie poczty, tych z Państwa, do których zostanie przesłane przez Lidera projektu pismo z prośbą u uzupełnienia/korekty, szybkie dostarczanie wskazanych w piśmie dokumentów.

Całość oceny, wg wstępnych szacunków, powinna zakończyć się z początkiem maja.

Łączna liczba złożonych wniosków w 14 gminach wynosi 561.